SITUACIONS D'APRENENTATGE

La nostra manera de treballar es basa fonamentalment en:

a) Unes bases teòriques que la fonamenten:

- La teoria constructivista

- La perspectiva del coneixement globalitzat i relacional

- L'escola inclusiva

- L'aprenentatge significatiu

b) La LOMQUE i les competències bàsiques.

c) L'infant com a principal protagonista del seu aprenentatge.

d) La diversitat.

Partint d'aquesta base teòrica a les nostres aules treballem unes situacions d'aprenentatge comuns que s'inicien a Educació Infantil i acaben al darrer curs de primàri​a.

PROJECTES

És un treball d'investigació que parteix de la curiositat i inquietuds de les persones que el duran a terme mitjançant un treball cooperatiu en un entorn democràtic.

AMBIENTS D'EDUCACIÓ INFANTIL

Sabem que els alumnes s'enriqueixen de l'intercanvi entre altres de diferents grups, de diferents edats... Això fa que es proporcionin models i rols diferents als que troben en el seu grup.

TALLERS A PRIMÀRIA

LECTURA

Totes les aules disposaran d'una biblioteca. La manera com s'utilitzi aquesta dependrà del mestre-tutor i també del grup d'alumnes.

ENTRENAMENTS I JOCS MATEMÀTICS

ENTRENAMENTS I JOCS DE LLENGUA

HORT